Skip to main content

Algemene voorwaarden Tennis Centre Duiven

Algemene voorwaarden Tennis Centre Duiven

Artikel 1

In  deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Exploitant:                 P.I. Hogenhout, of aangekondigde vervangende persoon.
Tennis Centre:         Het tennispark, de Nieuweling 2 te Duiven, met binnen- en buitenbanen, debar, de daar aanwezige toiletten en de was- en kleedruimtes.
Gebruiker:                 Iedere bezoeker of tennisspeler op het Tennis Centre.

Artikel 2

Tot het bespelen van de tennisbanen zijn gerechtigd:

  1. De persoon die daarvoor een gebruikersovereenkomst heeft.
  2. Derden die in het kader van een beperkte introductieregeling zijn toegelaten.
  3. Derden die deelnemen aan wedstrijden in het kader van competitie, kampioenschappen of toernooien.

Ingebruikgeving van het Tennis Centre aan derden, al dan niet tegen betaling, is zonder schriftelijke toestemming van de exploitant niet toegestaan. Introduce’s hebben zich eerst te melden bij de exploitant.

Artikel 3

De openingstijden van het Tennis Centre Duiven, van 1 januari t/m 31 december.

  1. Maandag t/m vrijdag            08.30 uur tot 24.00 uur,
  2. Zaterdagen                            08.30 uur tot 18.00 uur, (Wel buiten spelen tot donker).
  3. Zondag                                   08.30 uur tot 18.00 uur, (Wel buiten spelen tot donker).
  4. op feestdagen tijdens winterseizoen gesloten , in het zomerseizoen als zaterdag
  5. op rustige tijden en tijdens de vakantieperiode heeft het Tennis Centre het recht de openingstijden aan te passen.

Bij het uitlopen van wedstrijden in het kader van competitie, kampioenschappen, toernooien kan de openingstijd worden aangepast. Wanneer anders zie info bord.

Artikel 4

De tennisbanen mogen niet anders worden gebruikt dan voor het spelen van tennis,in tenniskleding, met goedgekeurd tennisschoeisel en door niet meer dan vier gebruikers per baan. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de exploitant aan het Tennis Centre een andere bestemming te geven.

Artikel 5

Gebruiker is verplicht de tennisbanen, de toiletten, was- en kleedruimtes in goede staat te houden en de buitenbanen na het spelen geheel te vegen. Alle beschadigingen die tijdens het gebruik ontstaan, moeten onmiddellijk worden gemeld aan de exploitant.

Artikel 6

Het is voor de gebruiker verboden op de tot het Tennis Centre behorende banen tegen betaling of om niet tennisles te geven aan medegebruiker. Hieronder wordt niet begrepen het geven van aanwijzingen tijdens het spelen door bijv. familieleden onderling. Er mogen geen onderlinge competitiewedstrijden worden gehouden zonder voorafgaande toestemming van de exploitant.

Artikel 7

Het is de gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de exploitant voorzieningen, zoals netten, scheidsrechterstoelen, regelapparatuur, verlichting, etc. te verwijderen, te verplaatsen, of te bedienen.

Artikel 8

Het is de gebruiker niet toegestaan om van buiten het Tennis Centre drink- en etenswaren mee te nemen, om drinkglazen op de buiten- of binnenbanen en/of toiletten of was- en kleedruimtes mee te nemen, noch om daar consumpties van welke aard ook te gebruiken.

Artikel 9

Exploitant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die gebruikers van het Tennis Centre mocht lijden, door ongeval, diefstal of vermissing van eigendommen, behoudens opzet of grove schuld van zijde van de exploitant.

(bespeelbaar zijn van de banen wegens opdooi, overdadige regenval, besproeiing, dagelijks onderhoud wordt per moment vastgesteld.) ?

Artikel 10

Gedurende het speelseizoen kunnen de tennisbanen bestemd worden voor lesgeven, competitie en toernooien. De periode(s) van deze evenementen zullen zoveel mogelijk voor het seizoen worden bekend gemaakt. Voor het niet bespeelbaar zijn van de banen wegens opdooi, overdadige regenval, besproeiing, dagelijks onderhoud wordt per moment vastgesteld.

Artikel 11

De exploitant heeft het recht om een ieder, die op enigerlei wijze de goede orde verstoort, zich niet op gepaste wijze gedraagt of handelt in strijd met de voorwaarden of andere personen op enigerlei wijze in discredit brengt, van het Tennis Centre te doen verwijderen en zonodig de verdere toegang te ontzeggen.

Artikel 12

Aanwijzingen, door de exploitant gegeven, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorziet beslist de exploitant.

Artikel 13

Indien niet voor 31 december van  het jaar het parklidmaatschap schriftelijk is opgezegd, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. Een opzegging zal zonodig tevens worden doorgegeven aan T.C Duiven(de vereniging). Er zal tevens om een bevestiging van de opzegging gevraagd moeten worden.